Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA WASZA CHATAo przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wasza chata s.c. Arkadiusz Zawadzki Lukasz Gromek Mariumsz Zebrowski

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności. Celem niniejszego klauzuli informacyjnej jest poinformowanie Pani/Pana m.i. o danych osobowych dotyczących Pani/ Pana, które zbieramy, o przyczynach ich wykorzystywania i udostępniania takich danych, oraz o okresie ich przechowywania, jak również o przysługujących Pani/Panu prawach. Ustawa o ochronie danych nie precyzuje formy w jakiej należy przekazać te informacje, dlatego dopuszczalna jest każda forma: ustna, telefoniczna, elektroniczna, pisemna.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z nami umowy i realizacji obowiązków.

W myśl art 4 pkt 2) RODO „przetwarzanie” oznacza wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany, lub niezautomatyzowany. „Przetwarzanie” czyli wszystkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych tj: zbieranie, adaptowanie, dopasowywanie, łączenie modyfikowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie, ograniczanie, niszczenie, organizowanie, porządkowanie, wykorzystywanie, ujawnienie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie.

Podane dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany na potrzeby zawarcia umowy.

Wasza Chata S.C Arkadiusz zawadzki Łukasz Gromek Mariusz Żebrowski  jest uprawniony do przetwarza dane osobowe Pani / Pana – czyli osoby która jest stroną, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych celów:

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Wasza Chata S.C.  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – ponieważ kontaktowałeś się z nami poprzez formularz na stronie wasza-chata.pl lub poprzez maila i zaakceptowała Pani / Pan informację zawarte w klauzurze informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w szczególności do zapewniania komunikacji pomiędzy Tobą a naszym Działem Obsługi Klienta. Nasi pracownicy mogą kontaktować się z Panią / Panem telefonicznie, oraz drogą mailową celem obsługi Pani/ Pana sprawy, udzielenia odpowiedzi na zapytanie,
 • realizacji umowy zawartej z Wasza Chata S.C.  w ramach naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - ponieważ złożyłeś zapytanie przetwarzamy Pni/Pana dane osobowe w szczególności w celu wykonania zawartej z Panią / Panem umowy
 • sprzedaży produktów i usług oferowanych przez naszą spółkę,
 • przekazywania Pani/Panu informacji dotyczących naszych produktów i usług;
 • udzielania pomocy i odpowiadania na Pani/Pana zapytania, pisma;
 • udokumentowania transakcji;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wasza Chata S.C. wynikających z przepisów szczególnych regulujących naszą działalność,
 • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wykorzystujemy Pan/Pani dane osobowe w celu spełnienia różnych wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie upoważniony organ publiczny lub sądowy,
 • osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów,
 • administracji wewnętrznej Wasza Chata S.C. , (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • archiwizacji.

 

Podstawy prawne przetwarzania Pani/ Pana danych będzie:

 • konieczność realizacji umowy lub podjęcia działań na Państwa prośbę przed zawarciem umowy,
 • udzielona zgoda,
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa zapytanie, pisma, podania.

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do:

 • Biurom księgowym,
 • Kancelariom prawnym, którym Wasza Chata S.C.  zleci (np. prowadzenie sprawy, postępowania)
 • Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych (dotyczy tylko naszych pracowników),
 • Urzędu Skarbowego,
 • innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Wasza Chata S.C.  pośrednictwo w czynnościach lub czynności faktyczne związane z czynnościami lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Wasza Chata S.C.

Państwa dane mogą być przekazywane do państw w obrębie Unii Europejskiej. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa do:

 • dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.

Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę koniecznie skontaktować się z nami pisemnie wysyłając do nas wniosek uwzględniający wszystkie niezbędne dane umożliwiające nam identyfikację danych, których zgłoszenie dotyczy, jak i uwierzytelnienia osoby zgłaszającej w celu potwierdzenia uprawnienie do złożenia takiego wniosku.

Wniosek prosimy przesłać na adres mailowy: sklep@waszachata.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres korespondencyjny: Wasza Chata S.C. 05-220 Zielonka ul Bajkowskiego 16 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Okres przetwarzania danych uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych obliczany jest na podstawie następujących przesłanek:

 • okres realizacji umowy zawartej z Wasza Chata S.C. 
 • przepisów prawa, które mogą obligować Wasza Chata S.C. do przetwarzania danych przez określony czas ( ustawa o rachunkowości, kodeks pracy)
 • przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Pani/ Pan korzystania z usługi, obowiązuje do jej odwołania
 • a w przypadku gdy w zgodzie Pani/ Pan wyraźnie zaznaczył okres, przez okres na jaki została udzielona zgoda,

Pani / Pan składając zapytanie podają swoje dane osobowe tj: imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, adres (adres dostawy, adres montażu), ewentualnie pełne dane firmy tj: nazwa firmy, adres, numer identyfikacji podatkowej, Regon, KRS, nr telefonów, adres e-mali, oraz kontakt do swoich współpracowników, przedstawicieli akceptuje Regulamin Wasza Chata S.C. . Przetwarza dane celem realizacji umowy (art 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenie RODO) w celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną , kontaktu z Panią / Panem w celu doprecyzowania zapytania, przygotowanie i świadczenia usługi.

Nigdy nie zwrócimy się do Pani/Pana z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, danych o stanie zdrowia, danych genetycznych lub danych dotyczących Pani/Pana orientacji seksualnej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl